16 એપ્રિલ, 2013

પદ્મશ્રી દુલા કાગ 

Dula Bhaya Kaag was born in year 1903, he was renowned poet, social reformer and freedom fighter. He was born in Village “KAGDHAM” (Majadar), near Mahuva in Gujarat. He hailed from Charan caste. The subject of his poems was mainly spiritual and devotional, he also wrote eulogical poems for Mahatama Gandhi and Vinoba Bhave. His poems are published in eight volumes known as Kagvani.  

 

મોઢે બોલું માં, ત્યાં સાચેજ  નાનપણ સાંભરે; 

પછી મોટપની મજા, મને કડવી લાગે કાગડા !

 

પર ધન પર ઘરા મહીં, ભાયલ લેતો ભાગ

પણ ભાયા તારાં ભાગ્ય, દુલા જેવા ‍દીકરા.

 

 


ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો